258963

เช็กข้อมูล เงินเข้าบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งเมือง ให้เพิ่มเติมเดือนละ 200 บาท

เช็กข้อมูลปัจจุบัน คณะรัฐมนตรี อนุมัติ เงินเข้าบัตรคนยากจน บัตรสวัสดิการที่เมือง ให้เพิ่มเติมเดือนละ 200 เป็นเวลา 3 เดือน

วันที่ 24 มกราคม 2565 จากกรณี คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) อนุมัติโครงงานเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการที่เมือง ระยะที่ 4 ของสศค. กระทรวงการคลัง กรอบวงเงิน 8,070.7242 ล้านบาท และก็โครงงานเพิ่มกำลังซื้อให้แก่คนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ระยะที่ 2 กรอบวงเงิน 1,351.9812 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ยืมภายใต้แผนงาน/โครงงานกรุ๊ปที่ 2 ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ เพิ่ม พ.ศ. 2564

โดยเป็นการสนับสนุนเงินสนับสนุนแก่กลุ่มเป้าหมาย ปริมาณไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมปริมาณไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน เริ่มจ่ายในเดือน

  • เดือนกุมภาพันธ์ 2565
  • เดือนมีนาคม 2565
  • เมษายน 2565

เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาและก็ลดภาระรายจ่ายให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการที่เมือง และก็คนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษในตอนที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถที่จะเลี้ยงชีพได้ตามธรรมดามีรายได้ลดลง และไม่สามารถหารายได้จากแหล่งอื่นมาชดเชยได้พอเพียง ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายมีกำลังซื้อเพิ่มขึ้นและก็สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ในภาวะวิกฤติ รวมถึงส่งผลต่อเนื่องให้มีการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ.