tutu1

นายกฯ มอบคำขวัญวันอาจารย์ ปี 65 “ปรับปรุงอาจารย์ ปรับปรุงเด็ก ศึกษาสู่อนาคต”

นายกฯ มอบสาร คำขวัญวันคุณครู “พัฒนาคุณครู พัฒนาเด็ก ทำความเข้าใจสู่อนาคต” ชื่นชมชื่นชมเกียรติยศคุณครู เนื่องในโอกาสวันคุณครู 16 มกราคม 65 ย้ำ ตระหนักถึงการพัฒนา “คุณครู” ส่วนสำคัญการพัฒนาการศึกษาเล่าเรียนของชาติ เป็นอันมากจิตใจให้คุณครูและเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาทุกคน

วันที่ 16 มกราคม 65 เวลา 09.20 น. นายธนกร วังบุญคงชนะ ผู้ประกาศประจำนร กล่าวมาว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหม ได้มอบสารถึงคุณครูทุกคนทั่วราชอาณาจักร เนื่องในโอกาสวันคุณครู ครั้งที่ 66 วันที่ 16 ม.ค. 2565 เพื่อระลึกถึงบุญคุณณบิดามารดา ตลอดจนชื่นชมชื่นชมเกียรติยศคุณครูและพัฒนาวิชาชีพคุณครู โดยนายกรัฐมนตรีขอน้อมมุทิตาจิตและแสดงกตเวทิตาคุณแก่คุณครูผู้การุณย์แก่ศิษย์เสมอมา พร้อมด้วยขอส่งความคิดถึงและความหวังดีมายังคุณครูและเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาทุกคนทั่วราชอาณาจักร

นายกรัฐมนตรีย้ำว่า คุณครูเป็นผู้จุดประกายความคิด สั่งสอนวิชาความรู้ เพื่อให้ศิษย์เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ คุณธรรม และมีจิตสาธารณะ รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสังคม รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยมีเป้าหมายให้เมืองไทยเป็นประเทศที่พัฒนาเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและของใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี โดยเฉพาะการพัฒนาการศึกษาเล่าเรียนของชาติแบบองค์รวม เพื่อยกฐานะประสิทธิภาพการเรียนรู้ไทยให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นการผลิตคุณครูยุคใหม่และนักศึกษาที่ใฝ่ทำความเข้าใจอย่างสม่ำเสมอตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาในด้านต่างๆเพื่อให้มีความพร้อมเพรียงในการดำรงชีพในโลกสมัยวิถีใหม่

นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญ “วันคุณครู” ครั้งที่ 66 ในปีพุทธศักราช 2565 นี้ ว่า “พัฒนาคุณครู พัฒนาเด็ก ทำความเข้าใจสู่อนาคต” ด้วยตระหนักถึงการพัฒนาคุณครูซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาการศึกษาเล่าเรียนของชาติให้มีความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจ มีความชำนาญที่สมควร สอดคล้องกับแบบการเล่าเรียนการสอนในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถถ่ายทอดให้ศิษย์มีความเข้าใจและความชำนาญที่จำเป็นต้อง เกิดการทำความเข้าใจ คิดริเริ่ม ประดิษฐ์ พัฒนาสิ่งใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีขอเป็นอันมากจิตใจให้คุณครูและเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาทุกคนที่เอาจริงเอาจัง ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อำนวยวิชาความรู้แก่ศิษย์ เพื่อให้ศิษย์เติบโตเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นพสกนิกรที่ดีของสังคมและชาติต่อไป

tutu

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีได้อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแหล่ที่ทุกคนนับถือ ตลอดจนเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดบำรุงรักษาประทานพรให้คุณครูและเจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาทุกคนประสบแก่ความสบาย สวัสดี มีความเจริญรุ่งเรือง มีพลังกาย กำลังใจที่แข็งแกร่ง มีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่ราชการ และประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ประสงค์ทุกอย่างโดยทั่วถึง

สำหรับปีนี้ ที่ทำการเลขาธิการคุรุสภาได้ระบุจัดงานวันคุณครู ครั้งที่ 66 ในวันที่ 16 ม.ค. 2565 ด้วยแบบผสม (onsite และ online) ในหัวข้องานวันคุณครู “พลังคุณครูยุคใหม่ สร้างประสิทธิภาพคนประเทศไทยสู่สากล” เพื่อระลึกถึงบุญคุณณบิดามารดา ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างคุณครู และความเข้าใจอันดีระหว่างคุณครูกับพสกนิกร และส่งเสริมชื่นชมชื่นชมเกียรติยศผู้ประกอบวิชาชีพด้านการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำประโยชน์ผลดีต่อแวดวงศึกษาเล่าเรียนให้เป็นที่ปรากฏชัดเจนแก่มวลชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลาน ได้ยึดถือประพฤติตาม ในการนี้ได้นำคำขวัญและสารนายกรัฐมนตรี เพื่อพิมพ์ในหนังสือของที่ระลึกวันคุณครู พ.ศ.2565 ในแบบ E-book ด้วย.