asia

คปภ. ชี้ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ประกันภัย ยังมิได้รับอนุญาตให้เลิกกิจการ ประกันยังปกป้องอยู่

คปภ. ชี้ อาคเนย์สัญญาประกันภัยยังไม่ได้รับอนุญาตให้ปิดกิจการ ย้ำทุกกรมธรรม์ยังได้รับความคุ้มครองปกป้องอยู่ เผยบริษัทอยู่ระหว่างยื่นคำขออนุญาตเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยเพื่อกระดาน คปภ. ไตร่ตรอง ควรต้องปฏิบัติงานเพื่อป้องกันคุณประโยช์จากประชากรผู้เอาประกันภัย

ช่วงวันที่ 26 เดือนมกราคม 65 ที่ทำการคณะกรรมการควบคุมรวมทั้งเกื้อหนุนการประกอบธุรกิจสัญญาประกันภัย หรือ คปภ.บอกว่า ดังที่ปรากฏข่าวผ่านสื่อมวลชน ในกรณีที่บริษัทเครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ TGH มีหนังสือแจ้งความเห็นห้องประชุมคณะกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท อาคเนย์สัญญาประกันภัย จำกัด (มหาชน) ประมือรมการรวมทั้งผู้จัดการ ตลาดหุ้นแห่งเมืองไทย นั้น

ที่ทำการ คปภ. ขอเรียนอธิบายว่า ตามมายี่ห้อ 57 แห่งพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พุทธศักราช 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มอีกโดยพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2551 กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทประกันวินาศภัยใดมุ่งหวังจะเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยให้ยื่นคำขออนุญาตต่อคณะกรรมการ คปภ.เพื่อป้องกันคุณประโยช์จากผู้เอาประกันภัย คนที่ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือผู้มีส่วนได้เสีย

โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ ข้อจำกัด รวมทั้งระยะเวลา ให้บริษัทจำต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนที่จะคณะกรรมการจะอนุญาตให้ปิดกิจการ อย่างต่ำดังนี้

1. วิธีจัดแจงหรือการโอนภาระติดพันตามกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลผูกพันอยู่

2. กระบวนการแจ้งให้ผู้เอาประกันภัย คนที่ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียรู้ รวมทั้งใช้สิทธิโดยชอบด้วยกฎหมาย

3. การโอนหรือการขอรับเงินทุนสำรองที่บริษัทวางไว้กับนายทะเบียน

4. การจัดการสินทรัพย์รวมทั้งหนี้ ทั้งยังในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจประกันวินาศภัยรวมทั้งการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท

5. ระยะเวลาของการปฏิบัติงานตามข้อ 1-4 ในเรื่องที่คณะกรรมการอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย รวมทั้งบริษัทมุ่งหวังจะเลิกบริษัท

โดยการเลิกบริษัทให้มีผลนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้เลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยรวมทั้งให้มีการชำระบัญชี

ถึงแม้อาคเนย์สัญญาประกันภัย ได้ยื่นคำขอเลิกประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ต่อคณะกรรมการ คปภ. ผ่านที่ทำการ คปภ. แล้ว แต่ว่าคณะกรรมการ คปภ. ยังไม่ได้อนุญาต ในการนี้ ที่ทำการ คปภ. ได้ตั้งคณะทำงานไตร่ตรองรายละเอียดต่างๆเพื่อเป็นไปตามบทบัญญัติของข้อบังคับก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ คปภ. ไตร่ตรองถัดไป

สำหรับกองทุนประกันวินาศภัยได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองปกป้องเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ที่เกิดขึ้นมาจากการเอาสัญญาประกันภัย ในกรณีบริษัทถูกเลิกเอกสารสิทธิ์ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย รวมทั้งเพื่อพัฒนาธุรกิจประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงรวมทั้งเสถียรภาพเพียงแค่นั้น
ตามมายี่ห้อ 79 แห่งพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พุทธศักราช 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มอีกโดยพ.ร.บ.ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2558 ซึ่งข้อบังคับไม่ได้กำหนดภารกิจของกองทุนฯ ให้เกี่ยวข้องถึงกรณีบริษัทสัญญาประกันภัยขอเลิกประกอบธุรกิจเอง

ดังนั้น ขอให้ประชากรอย่าตื่นตระหนก โดยยืนยันว่าช่วงนี้อาคเนย์สัญญาประกันภัย ยังไม่สามารถปิดหรือหยุดประกอบกิจการได้จนกว่าจะได้รับอนุญาตให้ปิดกิจการจากคณะกรรมการ คปภ.

โดยที่ทำการ คปภ. ได้ตั้งทีมงานประกอบด้วย ข้าราชการสายควบคุมธุรกิจรวมทั้งการลงทุน สายตรวจสอบ สายวิเคราะห์ธุรกิจสัญญาประกันภัย สายข้อบังคับรวมทั้งคดี รวมทั้งสายคุ้มครองปกป้องสิทธิประโยชน์ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันคุณประโยช์จากผู้เอาประกันภัย คนที่ได้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย